maart 2, 2020

Privacyreglement

In het Privacyreglement worden een aantal definities gebruikt (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud zijn).
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming). 

                                                                                                                                                                        
1. Toelichting op het Reglement
Hypnotherapie bij Damiaan mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer
verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door
anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Hypnotherapie bij Damiaan de plicht om
haar cliënten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Hypnotherapie bij Damiaan worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Hypnotherapie bij Damiaan vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Hypnotherapie bij Damiaan in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel
is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Hypnotherapie bij Damiaan expliciet om jouw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Hypnotherapie bij Damiaan gebruikt en het doel van het gebruik
Hypnotherapie bij Damiaan verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of
bent van Hypnotherapie bij Damiaan of via het contactformulier contact met ons opneemt.
Hypnotherapie bij Damiaan verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
gegevens over jouw gezondheid voor zover deze gegevens nodig zijn voor de behandeling.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die cliënten met Hypnotherapie bij Damiaan sluiten financieel en
administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Hypnotherapie bij Damiaan verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Hypnotherapie bij Damiaan organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Hypnotherapie bij Damiaan met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Hypnotherapie bij Damiaan verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend
overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een
behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Hypnotherapie bij Damiaan worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Hypnotherapie bij Damiaan beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Hypnotherapie bij Damiaan om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Hypnotherapie bij Damiaan hebben een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Hypnotherapie bij Damiaan verstrekte persoonsgegevens;
• Hypnotherapie bij Damiaan heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hypnotherapie bij Damiaan hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.
De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Hypnotherapie bij Damiaan zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Jouw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
jouw gegevens te verzetten;
• het recht op data-portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou
bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere
organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op
damiaanmessing@gmail.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan
jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is
of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek
bericht van Hypnotherapie bij Damiaan.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je
contact met Hypnotherapie bij Damiaan opnemen en probeert Hypnotherapie bij  Damiaan
er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Hypnotherapie bij Damiaan ook met de in dit verband verstrekte
persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Hypnotherapie bij Damiaan.
Privacyreglement Hypnotherapie bij Damiaan versie mei 2011